На Полтавщині встановили екологічний рекорд України
...
29.07.2019 в 10:35

До На­ціо­наль­но­го ре­єс­тру ре­кор­дів Ук­раї­ни дня­ми внес­ли запис про вста­нов­лен­ня ще од­но­го ре­кор­ду. До­сяг­нен­ня за­фік­со­ва­но на еко­ло­гіч­но­му фес­ти­ва­лі, який 5–7 лип­ня го­мо­нів на бе­ре­зі Кре­мен­чуць­ко­го во­до­схо­ви­ща.
Му­зич­ний еко­фес­ти­валь тра­ди­цій­но, от уже кіль­ка ро­ків по­спіль, про­во­дять у ма­льов­ни­чо­му міс­ці — на го­рі Пи­ви­ха по­бли­зу се­ли­ща місь­ко­го ти­пу Гра­дизьк. Це міс­це ви­зна­но най­ви­щою точ­кою Лі­во­бе­реж­ної Ук­раї­ни.

Читати далі: https://np.pl.ua/2019/07/u-hadiachi-42-kh-vidprats-ovanykh-batareyok-vidpravyly-na-pererobku/